Algemene Voorwaarden consult door Paard actief

Op alle overeenkomsten tot behandeling, diensten en/of levering van goederen door ‘Paard Actief’ zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen; 
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Therapeut:  De eigenaar van ‘Paard Actief’ of een behandelaar in dienst van ‘Paard Actief’ of handelend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, belast met werkzaamheden en bevoegd tot het bieden van consults. 
 
Patiënt:  Het voor een consult aangeboden dier of mens. 
 
Consult: Het (laten) doen van onderzoek en het bieden van de diensten zoals op de website omschreven, alsmede het houden, huisvesten en verzorgen van de patiënt en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt dan wel de cliënt. 
 
Consult overeenkomst:  Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een consult verzoekt en de therapeut dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de therapeut om een consult te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren. 
 
Cliënt:  De patiënteigenaar en/of aanbieder van de patiënt; 
  
A. Patiëntenbehandeling

1. Een overeenkomst tot consult komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de patiënt voor consult aan de therapeut door de cliënt, dan wel zijn vertegenwoordiger of houder van het dier, hoe ook genaamd, wordt gevolgd door een acceptatie voor consult door de therapeut. De aanbieding van de patiënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.  2. Van acceptatie is sprake zodra de therapeut een aanvang neemt met het consult dan wel een datum en/of tijdstip voor het consult heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het consult op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van goederen of  diensten anders dan een consult en de therapeut heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
4. Indien de aanbieder niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de eigenaar, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de eigenaar de volmacht betwist.
5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de behandelaar of een door hem/haar aangewezen collega.  
6. De therapeut heeft het recht om het sluiten van een consult overeenkomst ten aanzien van een haar aangeboden patiënt  en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de therapeut van mening is een consult voor de patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de therapeut van mening is dat verdere consults niet in het belang van het dier is.
7. In bijzondere gevallen kan de therapeut de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de therapeut te maken kosten voor het consult, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten. 
8. De therapeut kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor het consult en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De therapeut is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring het overleggen van een geldig identiteitsbewijs.  
9. De consult overeenkomst verplicht de therapeut uitsluitend tot het leveren van een consult met inachtneming van alle betrokken belangen. De therapeut is evenwel niet verplicht tot enige specifieke consult noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
10.  Met wensen van de cliënt wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de therapeut niet bijdraagt tot een optimaal resultaat  of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen het consult, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
11. Indien de patiënt tijdens het consult van de therapeut overlijdt zal tenzij anders overeengekomen de cliënt op eigen rekening zorg dragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de crematie of begrafenis. De kosten van de crematie/begrafenis alsmede eventuele vervoers- en bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.
12. Op uitdrukkelijk wens van de cliënt wordt het consult voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de therapeut overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de therapeut de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging. 13. Indien een consult overeenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is de cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor het consult reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiënt of cliënt alsmede voor het consult reeds speciaal bestelde goederen.  
14. De therapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) het consult overeenkomst annuleren indien :

  • het vertrouwen tussen therapeut en cliënt op zo ernstige wijze is verstoord de therapeut geen werkbare situatie meer aanwezig acht.

  • de therapeut van mening is dat een (voortzetting van de) consult van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat.

Cliënt zal van een dergelijke beslissing  zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte consult kosten te voldoen.
15. De therapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de consult overeenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan cliënt behoeft te worden medegedeeld. 
 
B. Betaling

1) De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de therapeut. De meest voorkomende tarieven staan op de website vermeld.
2) Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen dienen door een therapeut en de eigenaar te zijn voorzien van een schriftelijk aantekening voor zijnde gezien en akkoord.
3) Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde consult en eventueel goederen. De kosten van na-consults en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van Cliënt.
4) De betaling is verschuldigd:
     1. Primair contant terstond na beëindiging van het consult dan wel bij het afhalen van de cliënt of bestelde goederen.
    2. Naar keuze van de behandelaar kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum. In dat geval zijn extra administratiekosten verschuldigd en zal incasso via een incassobureau plaatsvinden mede onder de art. B lid 7 genoemde voorwaarden.  
5) Mocht cliënt niet terstond kunnen of willen betalen en de behandelaar is om haar moverende redenen niet bereid een factuur uit te reiken, dan zal de therapeut gebruik maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de cliënt en/of de goederen onder zich houden. Ingeval van retentie van een cliënt komen de huisvestings- en verzorgingskosten conform praktijktarief volledig voor rekening van de cliënt, met inachtneming van het gestelde in B sub 11 van deze Algemene Voorwaarden.
6) In bijzondere gevallen kan een betalingsregeling overeen gekomen worden. Hiertoe kan de klant contact opnemen met het incassobureau dat namens Paard Actief handelt. Bij een betalingsregeling kunnen hiervoor extra kosten in rekening gebracht aan de cliënt door het incassobureau.  
7) De cliënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft uitsluitend kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de cliënt.
8) Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de cliënt gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Hierbij zijn van toepassing de betalingsvoorwaarden van het incassobureau zoals bedoeld in art  B sub 7.
10) Na afloop van het consult krijgt de cliënt bericht dat de cliënt kan worden opgehaald indien deze intern is gebleven bij de therapeut. Indien dit niet binnen vijf werkdagen na voornoemd bericht geschiedt, worden vanaf dag 5 de verblijfskosten op 50 euro per dag gesteld en  wordt de cliënt geacht volmacht te hebben verleend aan de therepeut om de patiënt te verkopen. Per aangetekende brief zal de cliënt hieraan worden herinnert met de mededeling dat na het verstrijken van zeven werkdagen na dagtekening van het schrijven, de therapeut daadwerkelijk tot verkoop zal overgaan.  11) De opbrengst van een eventuele verkoop zal in mindering worden gebracht met het totaal verschuldigde. 
 
C. Overige bepalingen

1. Het is de cliënt niet toegestaan andere ruimten van de stallingsplaats dan de stalling van de patiënt te betreden zonder voorafgaande toestemming van de behandelaar en stalhouder(s).  
2. Ook indien het consult onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor het gepleegde consult toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.  
3. Detherapeut is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien cliënt dit, middels een schriftelijke verklaring van een terzake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.
4. De therapeut is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier dat acuut geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel, te laten euthanaseren door een dierenarts, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de therapeut waar mogelijk zoveel mogelijk proberen de cliënt vooraf te informeren over de ontstane situatie.  
5. De cliënt is verplicht om de door de therapeut te verrichten prestatie, consults en/of te leveren goederen onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cliënt dient klachten over de verrichte diensten, consult en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden mondeling kenbaar te maken. Deze mondelinge aanzegging dient uiterlijk binnen 7 dagen door de cliënt schriftelijk bevestigd te worden.  Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de therapeut ter zake enig gebrek of onvolkomenheid.
6. Indien de therapeut de klacht over het consult, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de therapeut te allen tijde het recht om:
    a-  indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
    b- indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is of;
    c- het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de therapeut.   

Indien de therapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de theraeut in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

7. De therapeut behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor het consult gebruikte hulpmiddelen (eventueel verstrekt door een dierenarts), originele afschriften, Patiëntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patiënt. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden. 9. Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van Toepassing.  In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in de plaats van vestiging van de therapeut bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de therapeut een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.